top of page

Dla Pacjenta / Prawa Pacjenta

Prawa Pacjenta

Prawa pacjenta są zbiorem praw, zawartych między innymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawie o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 1. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych.

 2. Prawo wyboru.

 3. Prawo do informacji.

 4. Prawo do wyrażenia zgody.

 5. Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych.

 6. Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta.

 7. Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej.

 8. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza.

 9. Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.

 10. Prawo do skargi pacjentów.

 11. Prawo do odstąpienie od leczenia.

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

ul. Płocka 11/13

01-231 Warszawa 

TIP 800 190 590

https://www.bpp.gov.pl

Klauzula informacyjna RODO

bottom of page